Jak działamy


 

Sukces w kilku krokach

 1. Jeżeli dotychczas nie została sprecyzowana wizja systemu sugerujemy przeprowadzenie analizy biznesowej z uwzględnieniem:

  - opracowania procesów w wersji „as is” (procesy obecnie zachodzące w firmie)

  - optymalizacji procesów pod kontem nowego systemu,

  - zaprojektowania procesów „to be” (procesy docelowe)

  - opracowaniu wizji przyszłego systemu oraz specyfikacji wymagań uwzględnieniem celów biznesowych wdrożenia.

 2. Na podstawie wizji systemu oraz specyfikacji wymagań przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową. W jej trakcie wspólnie z przyszłymi użytkownikami tworzymy pogłębioną specyfikację wymagań, ogólny projekt systemu: funkcjonalny oraz techniczny.

 3. Przedstawiamy ofertę wraz z kosztem i harmonogramem

 4. Podpisujemy umowę precyzującą plan i zakres projektu (zakres funkcjonalny, ogólny projekt techniczny, zakres integracji, migracji, szkoleń itp.)

 5. Realizujemy projekt zgodnie z dostosowaną do konkretnego rozwiązania metodyką kończący się okresem stabilizacji rozwiązania.

 6. Po wdrożeniu zajmiemy się utrzymaniem systemu i jego rozwojem.

Podczas tworzenia wizji systemu bierzemy pod uwagę najbardziej optymalne rozwiązania. Na ogół, Państwa potrzeby mogą zostać zaspokojone w różny sposób. Nasze doświadczenie pozyskane przy realizacji dużych i kluczowych systemów oraz nowoczesne i sprawdzone rozwiązania techniczne pozwalają na prezentację różnych wariantów systemu, również kosztowych. Wiemy, że system dedykowany to inwestycja, która musi się zwrócić.

Autorska metodyka

Nasze doświadczenia pozwoliły na opracowanie metodyki tworzenia systemów dedykowanych minimalizującej ryzyko niepowodzenia projektu. Fundamentalne znaczenie ma dla nas zrozumienie potrzeb klienta w celu opracowania specjalnie dla niego optymalnych rozwiązań.
Jak nasza metodyka minimalizuje ryzyko niepowodzenia
Często projekty systemów dedykowanych są oceniane jako bardziej ryzykowne w stosunku do rozwiązań typowych. Głównym argumentem jaki jest podnoszony to trudność w ocenie konkretnego rozwiązania z powodu niemożności przeprowadzania wdrożenia pilotażowego. Argument ten nie powinien przesądzać o rezygnacji z wyboru rozwiązania dedykowanego jako najlepszej drogi. Pamiętajmy, że zanim powstanie system należy opracować projekt i technologię jego wykonania, analogicznie jak przy budowie domu. Dlatego tak istotne jest by dostawca posiadał sprawdzoną metodykę minimalizującą ryzyko niepowodzenia wdrożenia (nieosiągnięcie zakładanych korzyści, przekroczenia budżetu i harmonogramu).
Oczywiste jest, że metodyka nie może opierać się na zasadzie „dostawca podpisuje umowę i za jakiś czas np. pół roku przedstawia gotowe rozwiązanie. Zanim przedstawimy naszą metodę na wdrożenie systemu dedykowanego poniżej prezentujemy tylko niektóre z konkretnych ryzyk i sposobów w jaki staramy się je minimalizować
 • Nieprecyzyjne wymagania
 • Pełzające wymagania
Na etapie analizy przedwdrożeniowej zajmujemy się wspólnym wypracowaniem spójnej wizji systemu wraz z projektem funkcjonalnym. Dążymy do tego, żeby zawartość powstających dokumentów była zrozumiała dla osób uczestniczących w analizie. Naszym celem jest zapisanie zakresu projektu w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla obu stron, tak żeby zarówno dostawca jak i odbiorca przyszłego systemu czuli się komfortowo. Dzięki temu jako dostawca wiemy jakie wymagania mamy zrealizować, ile czasu nam to zajmie i jaki będzie koszt projektu. Odbiorca natomiast musi być przekonany o tym co system będzie realizował. Dopiero na podstawie takiej informacji wraz z kosztem wdrożenia sponsor projektu może podjąć decyzję o realizacji inwestycji. W toku prowadzonej analizy zauważamy że użytkownicy często nie wiedzą do końca „czego chcą”. W takich sytuacjach proponujemy przejęcie roli moderatora analizy i pomoc w ustaleniu spójnego zakresu projektu.
Podczas analizy i projektowania zarządzamy zakresem projektu stosując ustaloną w planie projektu procedurę obsługi żądania zmiany. Zgłoszone nowe wymagania lub inne rozszerzenia zakresu projektu po ich wstępnej analizie i ocenie wpływu na projekt muszą uzyskać jednoznaczną akceptację osób odpowiednio umocowanych po stronie odbiorcy. Zwykle jesteśmy w stanie przedstawić swoje stanowisko co do konieczności implementacji nowych wymagań oraz zaproponować rozwiązania alternatywne. Dodatkowe wymagania, które sklasyfikowane zostaną jako „niekrytyczne” mogą zostać zrealizowane w kolejnych wersjach systemu.
 • Niewystarczające zaangażowanie użytkowników podczas analizy i projektowania
 • Problemy podczas wdrożenia: zgłoszenia użytkowników typu „tego nie da się używać”
 • Wdrożony system nie realizuje tego co powinien (ale tego nie wiedział dostawca)
W trakcie analizy i projektowania bierzemy pod uwagę wizję systemu ustaloną ze sponsorem projektu oraz projekty funkcjonalny i techniczny. Przyszły system będzie obsługiwany jednak w większości przez pracowników a nie decydentów i często od ich odbioru będzie zależeć sukces projektu. Od początku prac zachęcamy do zaangażowania kluczowych użytkowników reprezentujących wszystkie przyszłe role w systemie.
Tworzona podczas analizy dokumentacja opiera się w większości na projektach interfejsów użytkownika (przyszłych ekranach, głównych wydrukach) oraz modelu danych biznesowych. Rozwiązanie takie pozwala na zrozumienie przez użytkowników w jaki sposób system będzie się z nimi komunikował i jakie dane będzie przechowywał. Przed rozpoczęciem etapu analizy i projektowania przeprowadzamy warsztaty wyjaśniające notację i metodykę osobom które będą miały do czynienia z tworzoną dokumentacją. W trakcie analizy prowadzimy wywiady, warsztaty oraz prezentacje na których omawiamy efekty prac. Często dla kluczowych funkcjonalności tworzymy działające prototypy, w oparciu o które użytkownicy mogą zweryfikować sposób interakcji z systemem. W zależności od skali i „unikalności” projektu stosujemy metodykę iteracyjną prowadząc wdrożenie kolejnych funkcjonalności przyrostowo.
 
Opis etapów:
Przygotowanie etapu analizy
 • Doprecyzowanie wymagań
 • Zdefiniowanie warunków interfejsu użytkownika
 • Prezentacja metodyki i notacji używanej podczas analizy dla osób biorących udział w analizie
 • Uszczegółowienie i zatwierdzenie harmonogramu kolejnego etapu
Realizacja
 • Analiza i projektowanie
 • Implementacja
 • Programowanie
 • Opracowanie przypadków testowych
 • Testy w trakcie programowania
 • Opracowanie dokumentacji
 • Testy końcowe wykonawcy
Testy na środowisku testowym
 • Konfiguracja środowiska
 • Szkolenia użytkowników kluczowych
 • Testy w oparciu o scenariusze
Wdrożenie
 • Szkolenia dla poszczególnych grup użytkowników
 • Uruchomienie produkcyjne systemu
Stabilizacja
 • Konsultacje dla użytkowników i administratorów systemu
 • Obserwacja zachowania systemu
 • Optymalizacja
 • Konsultacje na temat dalszego rozwoju systemu
Zakończenie projektu
 • Zamknięcie listy zagadnień
 • Retrospekcja poprojektowa
Wsparcie poprojektowe
 • Utrzymanie systemu
 • Wsparcie administracyjne
 • HelpDesk